Alle berichten van van Egmond

Ouders Teun de Jager-leerlingen bezorgd

De huidige parkeergelegenheid is alleen nog bereikbaar via de ingang pal voor de school. (Foto: Rodi Media / TL)

Uit: Bergens Nieuwsblad nr15/11-04-2018
Bron: http://www.rodi.nl/nieuws/1457569-ouders-teun-de-jager-leerlingen-bezorgd

SCHOORL – Veel ouders maken zich zorgen over de onveilige verkeersituatie die is ontstaan bij de openbare basisschool Teun de Jager. Een van de twee entrees van het parkeerveld langs de Molenweg is afgesloten. Daardoor is het parkeergebied alleen nog bereikbaar via de ingang pal voor de school. Maar dat is ook gelijk de uitgang, en de oversteekplek via het zebrapad. “Levensgevaarlijk!”, aldus verontruste ouders die op Facebook een oproep doen aan de gemeente Bergen. 

Ook Eric de Jager, de directeur van de school, is niet blij met deze situatie. Dit laat hij onder andere weten via een brief aan de ouders. “Ik heb mijn zorgen rondom de situatie aan de gemeente kenbaar gemaakt en roep alle ouders op om dit ook te doen.”
De gemeenteraad heeft besloten dat er betaalde parkeerplaatsen komen op het veld langs de Sportlaan. De jeu-de-boulesvereniging wordt verplaatst richting de Molenweg. De huidige gratis parkeergelegenheid voor de school wordt getransformeerd tot 32 betaalde parkeerplekken, bestemd voor de school, rijvereniging De Duinridders, ponyclub De Schildknapen en jeu-de-boulesvereniging Schoorl. De gemeente heeft alvast het toekomstige parkeerterrein afgezet met boomstammen. De tweede ingang wordt nog afgesloten.

Naast deze situatie ligt ook het plan klaar voor een kiss & ride strook ter hoogte van de molen. “In samenspraak met de MR heb ik de gemeente ook gevraagd om hiervan af te zien”, zegt De Jager. “De veiligheid wordt nog slechter door uit- en invoegend verkeer op een toch al smalle weg met veel fiets- en autoverkeer.”
De reactie van de gemeente is als volgt: “Met het afsluiten wordt uitvoering gegeven aan een motie van de raad. Reden is het sluipverkeer waar bewoners al jaren last van hebben. We hebben kennisgenomen van de klachten over de wijze van afsluiten afgelopen week. De gemeente houdt de situatie in de gaten en houdt contact met de school. We zullen deze week de suggesties bekijken die zijn gedaan om de situatie te optimaliseren.”

Kofferbakmarkt 8 april 2018

Afgelopen zondag 8 April 2018 was de eerste dag dat het parkeerterrein gesloten was en de kofferbakmarkt wederom in ere hersteld is.
Wat een feest voor alle omwonenden in Bregtdorp ( Huismansweg en Radeckerweg). Naast tientallen “foutparkeerders” was een onafgebroken stoet van teleurgestelde koffebakmarkt-bezoekers die hun auto niet kwijt konden. Maar de oplossing was er! De auto werd geparkeerd in de kinderrijke woonwijk.
De gemeente Bergen heeft wederom een dikke voldoende verdiend in miscommunicatie en slordigheid. Proficiat nieuw gekozen gemeente raadsleden. Ga zo voort.
Bregtdorp Houden Zo houdt u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Betreft uw kenmerk: ########

Geachte heer ##########,

Vanmorgen ontving ik een brief van mevr. #########, waarin u wordt genoemd als contactpersoon.
Welnu, ik heb een vraag en een toevoeging bij de inhoud.

In de eerste alinea staat, dat een onderzoek is gedaan naar de verkeersafwikkeling in onze woonomgeving.
Het enige dat ik daar als bewoner van heb gemerkt, waren een aantal automatische tellers waarvan de slangen over de weg waren gespannen.
Het komt mij voor, dat het onderzoek dus is beperkt gebleven tot een automatische telling van de passerende auto’s.
Omdat het probleem in onze woonomgeving niet gaat over het gemiddelde aantal auto’s dat langs komt, vraag ik mij af of deze meetmethode geschikt is.
De verkeersdrukte is namelijk sterk geconcentreerd op piekmomenten en is ook niet beperkt tot auto’s.
Ik zal dat nader toelichten.  Lees verder De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Het bestemmingsplan

bestemmingsplan

Artikel 11 Groen (G)

Voor de in het plangebied aanwezige waardevolle bermen en de groenvoorzieningen, wordt de bestemming Groen (G) opgenomen. Het onderscheid met de groenvoorzieningen uit de bestemming Verkeer (zie hierna) is dat in deze bestemming de structurele groenvoorzieningen worden opgenomen. In deze bestemming is de uitwisseling van functies in het openbare gebied, bijvoorbeeld ten behoeve van parkeervoorzieningen, niet aan de orde. Naast het feitelijke groen zijn binnen deze bestemming ook speelvoorzieningen, voet- en fietspaden toegestaan. Voor de gronden die in gebruik zijn als weidegrond, is de aanduiding (wei) opgenomen. Op deze gronden is het, met ontheffing en onder strikte voorwaarden, mogelijk een paardenbak ten behoeve van een aangrenzend woonperceel te realiseren.

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om indien besloten is tot verkoop van snippergroen de bestemming te kunnen wijzigen in een woon- of tuinbestemming. Een en ander zodat de gronden gebruikt kunnen worden ten behoeve van de woning. De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen.

Artikel 17 Sport (S)

De sportvelden zijn bestemd voor Sport (S). Gebouwen zijn uitsluitend binnen de bouwvlakken toegestaan.

Berichten van de gemeente

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Bergen Postbus 175
ALKMAAR

Schoorl, 15 Maart 2016

Betreft: Woonomgeving Bregtdorp;

Geacht College,

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van het artikel in de laatste Duinstreek.

Het moge duidelijk zijn dat uw zienswijze ten aanzien van de Huismansweg ( ik citeer: “dat onderzoek uitwijst dat de verkeersdruk in Bregtdorp niet groot is”) getuigd van een visie welke niet conform de werkelijkheid is.
Het is een uitdaging aan het adres van de bewoners aan te tonen dat hiervan zeer wel degelijk sprake is. Uw college duikt weg achter een zogenaamde “Sub-Bestemming” welke zou spelen op het terrein aan de Molenweg. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u per ommegaande onze stichting op de hoogte te stellen van stukken waaruit blijkt dat er gelegaliseerd geparkeerd kan worden op de terreinen aan de Molenweg en dat er gelegaliseerd een uitweg is van dit terrein naar de Molenweg / Huismansweg. Het is jammer dat uw gemeente deze kwestie na 25 jaar zo hoog laat op lopen. Helaas het bekende spreekwoord: Wie de bal kaatst kan hem verwachten is hier zeker van toepassing.

Stichting Bregtdorp Houden Zo.

Bijlagen –  Gemeente Bergen:

1. Project Bregtdorp 2e fase 7 maart 2016
2. Ontvangstbevestiging  22 maart 2016
3. Woonomgeving Bregtdorp 6 april 2016
4. Klachtbehandeling  8 april 2016
5. Woonomgeving Bregtdorp  24 april 2016

‘Filerijden’ door Bregtdorp

Uit Weekblad De Duinstreek – Woensdag 16 maart 2016

Sluipverkeer verstoort rust bewoners

Duinstreek-16-maart-2016
Duinstreek 16 maart 2016

SCHOORL – Wonen in hartje Schoorl waar groen en rust de boventoon voeren. Daarmee werden in de jaren 80 nieuwe bewoners naar Bregtdorp gelokt. Zo groen als het was, is hèt allang niet meer en sluipverkeer verstoort de rust van omwonenden. In het weekend is het volgens hen ‘filerijden’ over de smalle Huismansweg. Het grote aantal auto’s komt de bewoners de oren uit. Vertrouwen in de gemeente Bergen zijn zij al lang verloren. Lees verder ‘Filerijden’ door Bregtdorp

Kofferbakmarkt Schoorl

‘We respecteren de regels’

Jan van Assem en Hans Sevenhuijsen zetten kofferbakmarkt in Schoorl weer op de kaart

Van: hondsbossche-events.nl

SCHOORL – Op het grote grasveld aan de Sportlaan kan vanaf zondag 3 april weer volop in tweedehands spullen gehandeld worden. Vanaf dan starten namelijk de kofferbakmarkten weer. Schoorlaars Jan van Assem en Hans Sevenhuijsen hebben het stokje overgenomen van Hein Folgers. “Het wordt een hele kluif”, lacht Van Assem. “We zijn wat gewend, maar dit is grootschaliger. Negen weken lang, elke zondag van ’s morgens vroeg tot in de namiddag zijn we aanwezig. We hebben er ontzettend veel zin in!” Lees verder Kofferbakmarkt Schoorl