De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Betreft uw kenmerk: ########

Geachte heer ##########,

Vanmorgen ontving ik een brief van mevr. #########, waarin u wordt genoemd als contactpersoon.
Welnu, ik heb een vraag en een toevoeging bij de inhoud.

In de eerste alinea staat, dat een onderzoek is gedaan naar de verkeersafwikkeling in onze woonomgeving.
Het enige dat ik daar als bewoner van heb gemerkt, waren een aantal automatische tellers waarvan de slangen over de weg waren gespannen.
Het komt mij voor, dat het onderzoek dus is beperkt gebleven tot een automatische telling van de passerende auto’s.
Omdat het probleem in onze woonomgeving niet gaat over het gemiddelde aantal auto’s dat langs komt, vraag ik mij af of deze meetmethode geschikt is.
De verkeersdrukte is namelijk sterk geconcentreerd op piekmomenten en is ook niet beperkt tot auto’s.
Ik zal dat nader toelichten.  Lees verder De verkeerssituatie in onze woonomgeving