De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Betreft uw kenmerk: ########

Geachte heer ##########,

Vanmorgen ontving ik een brief van mevr. #########, waarin u wordt genoemd als contactpersoon.
Welnu, ik heb een vraag en een toevoeging bij de inhoud.

In de eerste alinea staat, dat een onderzoek is gedaan naar de verkeersafwikkeling in onze woonomgeving.
Het enige dat ik daar als bewoner van heb gemerkt, waren een aantal automatische tellers waarvan de slangen over de weg waren gespannen.
Het komt mij voor, dat het onderzoek dus is beperkt gebleven tot een automatische telling van de passerende auto’s.
Omdat het probleem in onze woonomgeving niet gaat over het gemiddelde aantal auto’s dat langs komt, vraag ik mij af of deze meetmethode geschikt is.
De verkeersdrukte is namelijk sterk geconcentreerd op piekmomenten en is ook niet beperkt tot auto’s.
Ik zal dat nader toelichten.  Lees verder De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Het bestemmingsplan

bestemmingsplan

Artikel 11 Groen (G)

Voor de in het plangebied aanwezige waardevolle bermen en de groenvoorzieningen, wordt de bestemming Groen (G) opgenomen. Het onderscheid met de groenvoorzieningen uit de bestemming Verkeer (zie hierna) is dat in deze bestemming de structurele groenvoorzieningen worden opgenomen. In deze bestemming is de uitwisseling van functies in het openbare gebied, bijvoorbeeld ten behoeve van parkeervoorzieningen, niet aan de orde. Naast het feitelijke groen zijn binnen deze bestemming ook speelvoorzieningen, voet- en fietspaden toegestaan. Voor de gronden die in gebruik zijn als weidegrond, is de aanduiding (wei) opgenomen. Op deze gronden is het, met ontheffing en onder strikte voorwaarden, mogelijk een paardenbak ten behoeve van een aangrenzend woonperceel te realiseren.

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om indien besloten is tot verkoop van snippergroen de bestemming te kunnen wijzigen in een woon- of tuinbestemming. Een en ander zodat de gronden gebruikt kunnen worden ten behoeve van de woning. De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen.

Artikel 17 Sport (S)

De sportvelden zijn bestemd voor Sport (S). Gebouwen zijn uitsluitend binnen de bouwvlakken toegestaan.